601 754 472 | 601 808 824 biuro@eksi.pl

Wyceny oraz inne usługi

Marek Machnicki

Marek Machnicki

Opiekun produktu

Tel. +48 601 808 824
E-mail: marek.machnicki@eksi.pl

Wyceny przedsiębiorstw oraz poszczególnych składników majątku.
Wartość biznesu jest uniwersalną kategorią oceny przedsiębiorstw, skuteczności i efektywności ich działania oraz stopnia realizowania postawionych celów. Dlatego też kluczowym elementem staje się jej precyzyjny pomiar, który w wymiarze konsultingowym oznacza przeprowadzenie wyceny przedsiębiorstwa (kilku przedsiębiorstw, jego części, etc.). Taka wycena jest jedną z najczęściej zlecanych nam usług, którą wykorzystuje się do:

  • przeprowadzenia transakcji zbycia lub zakupu akcji/udziałów;
  • pozyskania finansowania dla nowych przedsięwzięć biznesowych;
  • przekształceń kapitałowych (połączenia i podziały);
  • weryfikacji (również okresowej) wartości posiadanych przez właściciela/inwestora aktywów;
  • prowadzenia usług atestacyjnych.

Bazując na naszej wiedzy i licznych doświadczeniach, możemy zaproponować wycenę wszystkimi metodami uznanymi przez instytucje finansowe i inwestorów, w tym:

  •  wycena metodą dochodową (zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, APV, opcjami rzeczywistymi);
  • wycena metodą majątkową (skorygowanych aktywów netto, likwidacyjna, odtworzeniowa);
  • wycena metodą porównawczą (porównań wskaźników i transakcji rynkowych).

Poza wyceną spółek / przedsiębiorstw jako całości, świadczymy również usługi wyceny zorganizowanych części przedsiębiorstwa oraz poszczególnych składników jego aktywów i pasywów, w tym wartości niematerialnych i prawnych.

Wsparcie jednostek samorządowych.
Jednostki administracji samorządowej muszą mierzyć się z problemami związanymi zarówno z realizacją zadań własnych, jak i umiejętnym zarządzaniem majątkiem publicznym. Z jednej strony, zaspokajanie istotnych potrzeb społeczności lokalnych powinno odbywać się na możliwie najwyższym poziomie, z drugiej zaś, samorząd nie może narazić się na zarzut niegospodarności, szczególnie biorąc pod uwagę ograniczony budżet jakim zarządza. Tak postawione zadania często trudno ze sobą pogodzić, nawet pomimo szeregu instrumentów, którymi dysponują jednostki samorządowe.

Pracując wiele lat przy różnorodnych projektach realizowanych wspólnie z samorządami terytorialnymi mieliśmy okazję poznać specyfikę oczekiwań stawianych przed tymi podmiotami. Pozyskane w ten sposób doświadczenia wykorzystujemy wspierając lokalne jednostki administracyjne. Usługi oferowane w tym segmencie, poza wymienionymi w innych miejscach, obejmują m.in. takie działania jak:

  • budowa strategii obszarowych i generalnych,
  • opracowanie koncepcji funkcjonowania wydzielonych obszarów i jednostek,
  • wsparcie w przygotowaniu planów wieloletnich, w tym planów inwestycyjnych,
  • wsparcie w zakresie pozyskania środków pomocowych oraz optymalizacji źródeł finansowania jednostki,
  • doradztwo w obszarze nadzoru właścicielskiego,
  • weryfikacja działań jednostki pod kątem dozwolonego wsparcia publicznego (tzw. „test prywatnego inwestora”, „test prywatnego wierzyciela”) i inne.

Usługi atestacyjne i ekspertyzy biznesowe.

Zapraszamy do korzystania z naszego wieloletniego doświadczenia w formułowaniu wszelkiego rodzaju ekspertyz biznesowych, które są w stanie dostarczyć informacji, pomóc podjąć trudną decyzję i utwierdzić się w przekonaniu, czy podjęte decyzje były najlepszymi z możliwych. W ramach oferowanych usług przeprowadzamy m.in.:

  • analizy ex ante i ex post decyzji biznesowych (wraz z kalkulacją skutków finansowych w postaci modeli finansowych);
  • ekspertyzy typu „fairness opinion” dla transakcji kapitałowych;
  • testy na utratę wartości aktywów zgodnie z MSR 36;
  • opinie badające poprawność przeprowadzonych czynności biznesowych;
  • opinie/ekspertyzy w obszarze doradztwa procesowego;
  • stałe doradztwo dla firm w obszarze doradztwa biznesowego, w zakresie m.in. szacowania utraconych korzyści, weryfikacji kosztów, opinii w ramach sporów właścicielskich itp.

Zaufali nam: