601 754 472 | 601 808 824 biuro@eksi.pl

Transakcje kapitałowe

Marek Machnicki

Marek Machnicki

Opiekun produktu

Tel. +48 601 808 824

E-mail: marek.machnicki@eksi.pl

Kompleksowo przygotowujemy i wspieramy naszych Klientów zarówno w zakresie transakcji przejęć oraz sprzedaży firm i ich części, jak i w procesach połączeń lub podziałów przedsiębiorstw.

Prowadzimy wyceny przedsiębiorstw i precyzyjnie określamy wartość biznesu. Współpracujemy zarówno ze sferą publiczną, jak i inwestorami prywatnymi. Ugruntowana wiedza i wieloletnie doświadczenie pozwalają nam także na sprawną obsługę procesów prywatyzacyjnych.

 

 •  Przejęcia i sprzedaż firm i ich części.
 •  Łączenia i podziały (restrukturyzacja kapitałowa).
 •  Wyceny przedsiębiorstw oraz poszczególnych ich składników majątkowych, w tym wartości niematerialnych i prawnych.

Transakcje sprzedaży i przejęć przedsiębiorstw są swoistą sublimacją doradztwa korporacyjnego. Warunkiem ich powodzenia jest gruntowne przygotowanie procesu, zarówno od strony koncepcyjnej (oczekiwania klienta co do efektu transakcji), jak i technicznej (optymalizacja podatkowa, procesowa, wycena).

Wieloletnie doświadczenie pozwala nam również skutecznie wspomóc negocjacje, podstawą których staje się umiejętność wypracowania konsensusu pomiędzy stronami.
Istotne etapy procesu przejęcia i sprzedaży firm to:

Dzięki doświadczeniu i posiadanym zasobom jesteśmy w stanie sprawnie i kompleksowo pomóc w przeprowadzeniu całego procesu.

Jedną z dominujących cech gospodarki wolnorynkowej jest konieczność dokonywania ciągłych zmian. Dostosowanie się do aktualnej sytuacji otoczenia w wymiarze kapitałowym często przybiera postać fundamentalnych zmian w zakresie prowadzonego biznesu, których wyrazem są połączenia lub podziały przedsiębiorstw.

W ramach kompleksowego wsparcia tych procesów oferujemy doradztwo w zakresie:

 • pracowania wielowymiarowej koncepcji biznesowej (finansowej, prawnej i podatkowej) definiującej i uzasadniającej optymalne działania i pożądany stan docelowy;
 • przeprowadzenia stosownych analiz cząstkowych, wycen przedsiębiorstw spółek i/lub ich zorganizowanych części, przy wykorzystaniu optymalnie dobranych metod wyceny;
 • koordynacji i nadzoru nad formalnym przeprowadzeniem całego procesu („od pomysłu do rejestracji”).

Przeprowadziliśmy kilkanaście procesów restrukturyzacji kapitałowej dla spółek z wielu branż różniących się specyfiką i skalą działalności, co czyni z nas wiarygodnych specjalistów w tym zakresie.

Wartość biznesu jest uniwersalną kategorią oceny przedsiębiorstw, skuteczności i efektywności ich działania oraz stopnia realizowania postawionych celów. Dlatego też kluczowym elementem staje się jej precyzyjny pomiar, który w wymiarze konsultingowym oznacza przeprowadzenie wyceny przedsiębiorstwa (kilku przedsiębiorstw, jego części, etc.).
Taka wycena jest jedną z najczęściej zlecanych nam usług, którą wykorzystuje się do:

  • przeprowadzenia transakcji zbycia lub zakupu akcji/udziałów;
  • pozyskania finansowania dla nowych przedsięwzięć biznesowych;
  • przekształceń kapitałowych (połączenia i podziały);
  • weryfikacji (również okresowej) wartości posiadanych przez właściciela/inwestora aktywów;
  • prowadzenia usług atestacyjnych – link.

Bazując na naszej wiedzy i licznych doświadczeniach, możemy zaproponować wycenę wszystkimi metodami uznanymi przez instytucje finansowe i inwestorów, w tym:

  • wycena metodą dochodową (zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, APV, opcjami rzeczywistymi);
  • wycena metodą majątkową (skorygowanych aktywów netto, likwidacyjna, odtworzeniowa);
  • wycena metodą porównawczą (porównań wskaźników i transakcji rynkowych).

Zaufali nam: