601 754 472 | 601 808 824 biuro@eksi.pl

Inwestycje

PIOTR JANKOWSKI

PIOTR JANKOWSKI

Opiekun produktu

Tel. +48 606 95 89 68
E-mail: piotr.jankowski@eksi.pl

Jako profesjonalny zespół doradców, posiadający wiedzę zarówno o charakterze ekonomiczno-finansowym, jak i techniczno-organizacyjnym, kompleksowo wspieramy naszych Klientów w planowanych i realizowanych procesach inwestycyjnych.

Oferujemy fachowe wsparcie na każdym etapie procesu inwestycyjnego – od weryfikacji sensowności i wykonalności pomysłu inwestycyjnego, poprzez przygotowanie biznes planu, pozyskanie finansowania, aż po nadzór nad realizacją i weryfikację korzyści ze zrealizowanej inwestycji.
Inwestorzy decydujący się na skorzystanie z naszych usług mogą liczyć na fachowe wsparcie również w aspektach z pogranicza doradztwa ekonomicznego i technicznego, doradztwa środowiskowego itp.

Analiza opłacalności i wykonalności inwestycji

Podjęcie właściwej decyzji inwestycyjnej jest możliwe tylko w przypadku rzetelnej i profesjonalnie sporządzonej analizy rynku oraz samego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Dlatego też tak ważne jest, by powierzyć taką analizę sprawdzonym i doświadczonym specjalistom.

Celem weryfikacji sensowności realizacji „pomysłu” inwestycyjnego zwykle wykonuje się (w sposób bardziej lub mniej sformalizowany) dwie analizy: wstępną analizę wykonalności (pre-feasibility study / PFS) oraz właściwą analizę (studium) wykonalności inwestycji (SWI / FS).

O ile wstępna analiza (PFS) ma na celu ogólną weryfikację przyjętych założeń biznesowych i możliwości ekonomiczno-technicznych realizacji inwestycji opartą o ogólnie dostępne dane i materiały, a jej celem jest podjęcie decyzji o sensowności dalszych analiz, o tyle właściwe studium wykonalności inwestycji powinno uwzględniać już ok. 90-95% danych i informacji niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia i na jego podstawie podejmowane są decyzje inwestycyjne.

Do podjęcia dobrej decyzji inwestycyjnej niezbędne jest również określenie opłacalności i efektywności danego projektu. Przygotowana przez nas analiza opłacalności uwzględnia wszelkie wydatki związane z realizacją projektu oraz spodziewane wpływy przez niego generowane. Efektywność inwestycji mierzona jest przez takie wskaźniki jak stopa zwrotu, BEP (break even point), NPV(net present value) i IRR (internal rate of return), a następnie ich wartości konfrontuje się z oczekiwaniami inwestora.

Biznes plan jest natomiast możliwie szczegółowym planem działań zmierzających do realizacji i wdrożenia przedsięwzięcia inwestycyjnego. Powinien on uwzględniać już takie elementy, jak np. szczegółowe harmonogramy prac, osoby odpowiedzialne za poszczególne zadania oraz budżety na poszczególne zadania.
W praktyce granice pomiędzy ww. analizami zacierają się – dobrze opracowana wstępna analiza business case może mieć już charakter pre-feasibility study, a rzetelnie przygotowane studium wykonalności może praktycznie nie różnić się od business planu. Najważniejsze jednak, aby analizy te spełniały swoje zadanie, tj. pozwoliły podjąć świadomą decyzję biznesową i/lub stanowiły podstawę do pozyskania zewnętrznego finansowania.

Finansowanie inwestycji

Trafny wybór źródeł finansowania niejednokrotnie decyduje o ostatecznym powodzeniu całego przedsięwzięcia.

Naszym klientom oferujemy profesjonalną pomoc na etapie budowy struktury finansowania projektu, wyboru optymalnych źródeł, a także w samym procesie pozyskiwania środków finansowych, m.in. poprzez zaciągnięcie kredytu lub leasingu, pozyskanie inwestora strategicznego lub finansowego, jak również inne formy o charakterze dłużnym, kapitałowym lub mieszanym. Dysponujemy także doświadczeniem umożliwiającym kompleksowe usługi doradcze przy pozyskiwaniu finansowania preferencyjnego z różnych instytucji (m.in. Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Agencja Rozwoju Przemysłu, Polski Fundusz Rozwoju, sektor bankowy itp.) i dotacji z różnych programów pomocowych Unii Europejskiej.

Nasze usługi, skierowane zarówno do przedsiębiorstw, jak i instytucji publicznych, obejmują:

 

  • identyfikację potrzeb inwestycyjnych klienta;
  • ustalenie możliwych źródeł finansowania (zwrotnych i bezzwrotnych) odpowiednich dla typu beneficjenta, rodzaju inwestycji oraz ich preferowanej struktury;
  • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wnioskowania o środki finansowe;
  • doradztwo na etapie wnioskowania o środki, w tym pomoc w procesie oceny dokumentacji aplikacyjnej, negocjacje z instytucjami w zakresie parametrów udzielanego finansowania oraz jego zabezpieczeń;
  • doradztwo w trakcie realizacji inwestycji w celu uniknięcia ewentualnych błędów i pomyłek mogących utrudnić rozliczenie projektu z instytucjami finansującymi;
  • obsługę całego projektu, aż do momentu zakończenia inwestycji i całkowitego rozliczenia / zwrotu otrzymanych środków.

Wsparcie realizacji inwestycji

Dzięki połączeniu wiedzy o charakterze ekonomicznym i techniczno-organizacyjnym wraz z umiejętnością budowy szerokiego zespołu doradców, możemy kompleksowo obsługiwać procesy inwestycyjne realizowane przez naszych klientów. Inwestorzy decydujący się na skorzystanie z naszych usług mogą liczyć więc na profesjonalne wsparcie również w aspektach z pogranicza doradztwa ekonomicznego i technicznego.

Realizowane przez nas usługi doradcze to na przykład:

  • pomoc w wyborze optymalnej technologii produkcji / świadczenia usług;
  • przygotowanie zapytań ofertowych dla dostawców maszyn i technologii oraz ocena otrzymanych od nich odpowiedzi;
  • przygotowanie postępowań przetargowych w wymaganych przez prawo sytuacjach, w tym założeń do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
  • wsparcie w wyborze Generalnego Wykonawcy i pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego;
  • negocjacje z dostawcami maszyn, technologii i usług budowlano-montażowych;
  • pomoc w przygotowaniu i skompletowaniu niezbędnej dokumentacji inwestycyjnej, w tym wszelkiego rodzaju wniosków do urzędów i instytucji.

Zaufali nam: