601 754 472 | 601 808 824 biuro@eksi.pl

Strategie

WOJCIECH GÓRECKI

WOJCIECH GÓRECKI

Opiekun produktu

Tel: +48 604 09 32 72
E-mail: wojciech.gorecki@eksi.pl

Decydując się na współpracę z nami, wybierają Państwo doświadczony zespół specjalistów, który wspólnie z Państwem przygotuje rzetelną analizę strategiczną firmy – podstawowy z punktu widzenia podejmowania długoterminowych decyzji dokument oraz opartą o nią strategię rozwoju.

Efektem naszych prac będzie wiedza oraz narzędzia niezbędne do świadomego kształtowania strategii organizacji i podejmowania trafnych decyzji biznesowych. Proponujemy naszym Klientom czynny udział i pomoc w przekształcaniu planów w działania, nadzorowaniu ich realizacji oraz weryfikacji ich efektów, słowem – sformułowaniu i wdrożeniu strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

Oferujemy również sprawne przeprowadzenie wspólnie z naszymi Klientami procesu restrukturyzacji, zarówno na etapie opracowania planu restrukturyzacji niezbędnych działań naprawczych, jak i na etapie dalszych prac wdrożeniowych.

  • Przeprowadzenie analizy i określenie pozycji strategicznej przedsiębiorstwa.
  • Diagnoza przyczyn i przygotowanie planu działań restrukturyzacyjnych.
  • Strategia przedsiębiorstwa oraz wsparcie w procesie jej wdrożenia.

Analiza strategiczna

Analiza strategiczna jest elementem świadomego kształtowania organizacji. Przeprowadzenie rzetelnej analizy strategicznej przedsiębiorstwa pozwala na podejmowanie trafnych, z punktu widzenia długookresowego powodzenia działalności, decyzji. Organizacja działająca bez ustrukturalizowanej wiedzy o swoim wnętrzu i otoczeniu może być skuteczna, często nawet przez dłuższy okres. Najczęściej koniec dobrej passy wyznacza jedna lub kilka zmian, które nie zostały przewidziane, nie zostały odpowiednio wcześnie zauważone i pozostały bez reakcji, kiedy przedsiębiorstwo posiadało jeszcze zasoby niezbędne do samodzielnego przeciwdziałania.  Nasze działania w zakresie analizy strategicznej przedsiębiorstw obejmują:

  • analizę makrootoczenia, np. przy wykorzystaniu metodologii PEST(EL);
  • analizę mikrootoczenia, np. w oparciu o analizę 5 sił Portera;
  • analizę wnętrza wg obszarów biznesowych (np. w układzie funkcjonalnym);
  • analizę o charakterze podsumowującym, np. SWOT;
  • dla określenia pozycji strategicznej: analizę portfelową (macierz BCG) z uwzględnieniem analizy cyklu życia produktów, macierz McKinseya (ocena atrakcyjności sektora i pozycji konkurencyjnej), czy analizę SPACE.

Decydując się na współpracę z nami, wybierają Państwo doświadczony zespół specjalistów, którzy wspólnie z Państwem przygotują ten podstawowy, z punktu widzenia podejmowania długoterminowych decyzji, dokument. Efektem naszych prac będzie wiedza oraz narzędzia niezbędne do świadomego kształtowania organizacji.

Analiza strategiczna ze względu na swój pierwotny w stosunku do strategii charakter rzadko występuje jako projekt samodzielny. Służy bowiem przede wszystkim jako narzędzie dostarczające informacji i wniosków niezbędnych do budowy strategii przedsiębiorstwa lub jej elementów np. modelu biznesowego.

Strategia przedsiębiorstwa

Rolą strategii jest uporządkowanie wszelkich działań i realizowanych projektów zgodnie z wytyczonym celem, a następnie zorganizowanie ich z zachowaniem hierarchii ważności. Dobrze przygotowana strategia to stabilny fundament dla długoterminowego powodzenia biznesu.
Strategię dla naszych klientów opracowujemy na bazie wspólne przygotowanej wcześniej analizy strategicznej przedsiębiorstwa:

  • sformułowanie wizji przedsiębiorstwa oraz ustalenie nadrzędnego celu jego dalszego funkcjonowania;
  • wypracowanie misji w ujęciu marketingowym na potrzeby wewnętrzne organizacji oraz na potrzeby komunikacji z rynkiem;
  • określenie strategicznych kierunków rozwoju organizacji wraz z docelowym modelem biznesowym;
  • sformułowanie celów cząstkowych i projektów strategicznych – na bazie zidentyfikowanych Kluczowych Czynników Sukcesu;
  • budowa systemu kontroli oraz oceny tempa i skuteczności wdrażania strategii;
  • przygotowanie planu finansowego wdrożenia strategii wraz z analizą wrażliwości i oceną wpływu poszczególnych ryzyk na szanse rozwoju organizacji.

Wiedząc, że wdrożenie jakiegokolwiek planu jest o wiele trudniejsze od jego przygotowania, proponujemy naszym klientom czynny udział i pomoc w przekształcaniu planów w działania, nadzorowaniu ich realizacji oraz aktualizacji.

Naszym celem jest sprawne przeprowadzenie kierowanej przez Państwa organizacji przez proces restrukturyzacji, zarówno na etapie opracowania planu restrukturyzacji, jak i na etapie dalszych działań wdrożeniowych.

Restrukturyzacja to proces zmian o charakterze na tyle głębokim i istotnym dla dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa, iż warto powierzyć jego realizację fachowcom, dysponującym szerszym spojrzeniem oraz odpowiednim doświadczeniem. Istotą restrukturyzacji jest bowiem nie tylko określenie przyczyn obecnej sytuacji oraz zaproponowanie działań zmierzających do jej uzdrowienia, ale także zidentyfikowanie i pozyskanie zasobów niezbędnych dla przeprowadzenia tego procesu.

Plan restrukturyzacji przygotowywany przez ekspertów EKSI obejmuje wszystkie istotne obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, takie jak:

  • obszar własnościowy / kapitałowy,
  • obszar działalności operacyjnej (aspekty techniczno-technologiczne oraz sprzedażowo-marketingowe),
  • obszar ekonomiczno-finansowy,
  • obszar zatrudnienia i majątku,
  • obszar organizacji i komunikacji.

Zaufali nam: