Przemysł zbrojeniowy

EKSI Consulting brała czynny udział w restrukturyzacji Grupy Bumar, narodowego koncernu zbrojeniowego. Jesteśmy dumni, iż wiedza naszych konsultantów przyczyni się do powstania silnej polskiej grupy zbrojeniowej.

Rynek przemysłu zbrojeniowego w Polsce obejmuje ok. 100 firm wytwarzających wyroby, usługi lub zajmujących się handlem dla potrzeb bezpieczeństwa i obronności państwa oraz drugie tyle kooperujących przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa te znaczącą różnią się profilem produkcji oraz wielkością (od bardzo małych o obrotach rzędu kilku milionów złotych do Grupy Bumar, która osiąga przychody liczone w miliardach złotych). Większość wspomnianych firm to przedsiębiorstwa produkcyjne, część z nich prowadzi działalność usługową (remontową lub mieszaną z produkcyjną). Kilka spółek prowadzi wyłącznie działalność handlową. W ramach wymienionych podmiotów działają również ośrodki badawczo-rozwojowe oraz instytuty naukowe.

Sektor ten przez lata pozostawał rozproszony. Jednak na wzór zachodnich firm zbrojeniowych, rozpoczęto konsolidację wokół Grupy Bumar.

Grupy Bumar – polski holding zbrojeniowy

Obecnie kształtuje się zalążek polskie holdingu zbrojeniowego w postaci Grupy Bumar, która skupia kilkadziesiąt podmiotów. Dodatkowo funkcjonuje kilka samodzielnych przedsiębiorstw produkujących na potrzeby Sił Zbrojnych i działających niezależnie. Wśród nich należy wymienić kilka prywatnych firm, które szczególnie prężnie rozwijają się w dziedzinie elektroniki, łączności i informatyki. Kolejnymi podmiotami są Wojskowe Przedsiębiorstwa Remontowo-Produkcyjne, które swoją działalność opierają w głównej mierze na zamówieniach od Ministerstwa Obrony Narodowej dotyczących remontów i modernizacji post radzieckiego uzbrojenia. Spółki związane z przemysłem stoczniowym oraz lotniczym zostały skupione wokół Agencji Rozwoju Przemysłu. W ostatnich latach ARP przeprowadziła wiele prywatyzacji (sprzedaż koncernom zagranicznym), co doprowadziło do powstania prężnego sektora lotniczego usytuowanego głównie na południu kraju (Podkarpacie, Bielsko Biała).

Kierunki rozwoju

Czasy potęgi polskiego przemysłu zbrojeniowego z okresu Układu Warszawskiego już nie wrócą. Jedyną szansą na rozwój jest nawiązanie współpracy z partnerami zagranicznymi i bliska kooperacja przy nowych projektach z dużymi koncernami światowymi. Ważne jest, aby wspomniana współpraca była oparta na partnerskich i równoprawnych zasadach. W tym celu konieczne jest stworzenie dużego i silnego podmiotu mogącego być realnym partnerem dla dużych koncernów światowych.

Strategia ta jest realizowana w Grupie Bumar. Konsolidacja spółek w ramach grupy polega na powstaniu w jej ramach poszczególnych dywizji produktowych, skupiających zakłady o zbliżonym profilu produkcji. Celem tego działania jest ograniczenie wewnętrznej konkurencji oraz lepsze wykorzystanie środków na prace badawczo-rozwojowe. Jesteśmy dumni, ze EKSI Consulting miała czynny udział w realizacji powyższej strategii i przyczyniła się do powstania nowej jakości struktur.