Odnawialne źródła energii

EKSI Consulting posiada bogate doświadczenie w doradztwie dotyczącym realizacji projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii. Pomagamy przy kompleksowym planowaniu inwestycji oraz zapewnieniu niezbędnego finansowania. 

Źródła energii w Polsce

Rosnące wraz z rozwojem cywilizacyjnym zapotrzebowanie na energię, przy wyczerpywaniu się jej tradycyjnych zasobów – głównie paliw kopalnych (węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny) oraz towarzyszący ich zużyciu wzrost zanieczyszczenia środowiska naturalnego, powodują zwiększenie zainteresowania wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych. Wysokie nakłady inwestycyjne związane z budową źródeł produkujących odnawialną energię utrudniają jednak konkurencję z konwencjonalną technologią wykorzystującą węgiel czy gaz. Pomimo promocji takich działań odnawialnych bez wsparcia finansowego trudno jest tej gałęzi energetyki konkurować z energetyką konwencjonalną opartą na paliwie kopalnym. Z tego powodu państwa Unii Europejskiej zdecydowały się na subsydiowanie w różnej postaci technologii opartych na energii odnawialnej.

Polska jako członek Unii Europejskiej jest zobowiązana do przestrzegania rozporządzeń wydanych przez Komisję Europejską. Jednym z najważniejszych dokumentów jest Pakiet Klimatyczny, który zawiera wytyczne dla członków Unii Europejskiej, w sprawie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Jednym z przedstawionych celów jest wzrost udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym do poziomu 20% w 2020r. Dla zaktywizowania rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej, wprowadzono w Polsce obowiązek zakupu tej energii przez przedsiębiorstwa energetyczne oraz wprowadzono system zielonych certyfikatów.

Odnawialne źródła energii

odnawialne1W warunkach krajowych energia ze źródeł odnawialnych obejmuje energię wytworzoną z biomasy stałej, biogazu i biopaliw ciekłych, wiatru, wody, zasobów geotermalnych i promieniowania słonecznego.

W Polsce około 94% udziału w wyprodukowanej energii w przypadku odnawialnych źródeł energii w 2010 r. miała energetyka biomasowa obejmująca biomasę stałą, biopaliwa ciekłe i biogazy. Kolejnym źródłem jest woda z 3,7% udziałem. Zauważalny jest udział energii wiatrowej (2,1%), który dynamicznie rośnie w ostatnich latach. Istniejący w tym zakresie system wsparcia oraz wymagania stawiane Polsce przez Unię Europejską wpływają na ciągły wzrost inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii. Jak takiej inwestycji się podjąć? Z przyjemnością pomożemy wszystkim zainteresowanym.